[consulenten]

 

Algemene voorwaarden van De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer”

 

Zoals hieronder beschreven zijn de algemene voorwaarden van Puur Medium van  ©Mireille Online, gelijk aan de algemene voorwaarden van De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer”

Ons doel
Meer en meer wordt er een beroep gedaan op de hulp en inzichten van onze spirituele en/of paranormale consulenten. Weet dat vanuit  De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” ons doel dan ook is om een betrouwbare, professionele en kwalitatief zeer hoogwaardige spirituele handreiking te zijn voor vele mensen.

Screening van onze consulenten
De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” streeft naar de hoogst mogelijke kwaliteit van de diensten. Daarom werken we met professionele, ervaren consulenten die vooraf nauwkeurig worden gescreend. Dit screenproces begint bij de strenge selectie van de ingezonden aanmeldformulieren. Wij maken gebruik van een screenteam. Deze screent de kandidaten zorgvuldig op verschillende vlakken. Dit wordt uitgevoerd door 2 verschillende medewerkers. Daarna vinden er nog minimaal 2 persoonlijke interviews plaats. In een derde gesprek wordt pas besloten of een consulent geschikt om op onze lijn te werken.

Kwaliteitsbewaking
Om onze hoge kwaliteit te kunnen blijven waarborgen wordt er steeksproefsgewijs regelmatig door De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer”en/of een lijncoach gekeken naar kwaliteit en het functioneren van onze medewerkers door mee te luisteren tijdens de telefonische consulten. Vanzelfsprekend is ook dán uw anonimiteit en discretie gewaarborgd. De gesprekken zullen niet worden opgenomen zonder vooraf de beller in kennis te stellen.

Aansprakelijkheid
De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” is gevrijwaard van aanspraken door derden. Mocht u een gegronde klacht hebben, vul dan het klachtenformulier in. Alle klachten worden vertrouwelijk en serieus behandeld.

Er kunnen geen rechten aan onze spirituele adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en u verkiest zelf hoeveel waarde u aan de gegeven inzichten en adviezen hechter wat u ermee verkiest te doen.

Wanneer u gebruik maakt van de spirituele telefonische of e-mail consulten/dienstenDe Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Schadevergoeding
De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven adviezen of ‘toekomstvoorspellingen’. U blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw keuzes en uw eigen leven. Wij retourneren dan ook geen geld van consultkosten (telefonisch of emailconsult), daar er in deze sprake is van een geleverde spirituele dienst en verkoop van een product niet van toepassing is.

Garantie
Een telefonisch spiritueel-, paranormaal- of coachings-consult is slechts een momentopname van het proces waarin u op dat moment verkeert. Aangezien er op dat moment wordt gekeken of ‘inzichtelijk wordt ingevoeld’ kan De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” geen enkele garantie bieden met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen. Daarnaast maakt uzelf de keuzes die uw toekomst beïnvloeden en bepalen.

Huisarts / specialist
Wij adviseren u ten alle tijden een (huis)arts of specialist te consulteren. Wij zullen u nooit adviseren een huisarts/specialist of psycholoog/psychiater buiten te sluiten. Medewerkers van De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer”verstrekken geen medische adviezen.
Wij gaan er van uit dat u zelf zo verstandig bent om bepaalde zaken met een(huis)arts of andere specialist te bepraten en hun advies meeneemt in een beslissing die u zelf maakt. Wij verzoeken u dringend om bepaalde zaken met uw (huis)arts te bepraten en deze niet buiten te sluiten. Doet u dit wel, dan bent u zelf verantwoordelijk voor uw keuze.

Zwijgplicht
Onze consulenten hebben zwijgplicht en hechten grote waarde aan het vertrouwen tussen u en de consulent. Discretie is gegarandeerd. Onze consulenten ondertekenen hiervoor een door onze jurist opgesteld contract met een artikel waarin wordt verwezen naar de consequenties van een overtreding. ‘Beroepsgeheim/zwijgplicht’ valt als één van de hoofdpunten onder dit artikel. Bij de geringste overtreding van dit artikel zal dit door ons zeer hoog worden opgenomen en ter bescherming van het door u in ons gestelde vertrouwen zal er zonder pardon worden geclaimd.

Uw vertrouwen ons vertrouwen
Het is niet toegestaan om gesprekken die tussen u en consulent plaats vinden op te nemen zonder vooraf hiervoor schriftelijke toestemming te vragen en te hebben ontvangen van betreffende consulent of via ons emailadres via De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” Mocht er schriftelijke toestemming zijn verleend is het niet toegestaan het opgenomen consult te openbaren aan derden, te kopiëren of te publiceren.

Mocht u gebruik willen maken van onze e-mailconsulten is het niet toegestaan uw consulten te publiceren, kopiëren, verveelvoudigen d.m.v. fotokopie of deze openbaar te maken zonder vooraf schriftelijke toestemming te hebben gevraagd en ontvangen van de betreffende consulent via ons e-mailadres via De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer”

Weigering/blokkering voor onze spirituele consulten en diensten

Wij behouden ons ten alle tijden het recht voor, zonder opgaaf van redenen, u onze diensten te weigeren en/of u voor een onbepaalde tijd te blokkeren. Hiertoe zullen wij overgaan als wij gegronde klachten over u ontvangen. Bijvoorbeeld als u onze spirituele consulenten lastig valt en onjuist bejegent. In geval van intimidatie en/of bedreiging, zal er onmiddellijk aangifte worden gedaan bij politie. Dan zal het ook op wettelijke gronden noodzakelijk zijn uw gegevens vrij te geven.

Klacht, opmerking of tip?
Als u een klacht/opmerking, tip of vraag heeft over De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” onze spirituele consulenten of een ander onderwerp, dan stellen wij het zeer op prijs indien u ons daarvan op de hoogte stelt middels het *klachtenformulier. U helpt ons hiermee onze kwaliteit zo hoog mogelijk te houden en eventueel te verbeteren. Uiteraard zullen wij in alle discretie met uw correspondentie/klacht omgaan. Wel staat u toe als u uw telefoonnummer achterlaat, dat wij telefonisch met u contact met u opnemen om meer inzicht te kunnen krijgen in de aard van de klacht en om deze ook naar behoren te kunnen behandelen.

 

Overmacht bij storingen en dergelijke

‘Techniek staat voor niets’. Toch kunnen zich storingen voordoen. Telefoongesprekken komen d.m.v. geleverde diensten van een derde partij, de telecom provider, tot stand. Uiteraard zijn wij hierdoor voor de kwaliteit en voor het doorverbinden van gesprekken, afhankelijk van deze dienstverlener. In geval van storing zal al het mogelijke gedaan worden deze zo snel mogelijk te verhelpen. De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” is daarvoor echter afhankelijk van deze provider. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk te stellen voor niet doorverbonden oproepen.

Ook kan het voorkomen, dat buiten onze provider om, de consulenten zelf via hun modem of pc een storing (of een plaatselijke stroomstoring) hebben in hun eigen telecom voorzieningen. Zoals u kunt begrijpen kan niet alles altijd worden voorkomen. Omdat het ook om een plaatselijke storing of defect zou kunnen gaan, kunnen wij dat niet altijd direct waarnemen. Het kan daardoor voorkomen dat betreffende spirituele consulent en De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” dit niet direct in de gaten hebben.

Mochten zich storingen of andere complicaties zich voordoen, zal dit direct na constatering op de onze site in “het laatste nieuws” worden gemeld. Bel dan ook niet naar de lijn. Zo kunt onnodige kosten voorkomen. Mocht u een storing ervaren die nog niet staat niet vermeld, stellen wij het zeer op prijs als u deze via email aan ons meldt.

Privacyreglement
Als u uw e-mailadres bekend maakt doordat u ons een email stuurt voor het opvragen van informatie, of dat u zich heeft ingeschreven voor onze uitgebreide GRATIS nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres uitsluitend gebruikt voor het behandelen van uw ingezonden email of het versturen van onze nieuwsbrief.

Alle reacties op de door u genoten consulten, vragen, klachten, of uw sollicitatie worden vertrouwelijk en discreet behandeld en uw e-mailadres wordt nimmer vrijgegeven of afgestaan, behoudens indien dit noodzakelijk is doordat ons dit via een gerechtelijk bevel wordt opgedragen.

Nieuwsbrief
Indien u onze uitgebreide GRATIS nieuwsbrief ontvangt bent u hiermee akkoord gegaan d.m.v. het inschrijven via het inschrijfformulier. U kunt zich te allen tijden uitschrijven indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen. Onderin de nieuwsbrief staat een link voor het uitschrijven uit ons bestand. (of zie “uitschrijven nieuwsbrief” op de website)U bent dan per direct uit het bestand gehaald.

Mocht u een foto door ons willen laten “lezen” kunt u de foto insturen via onze foto-verzend service. vanzelfsprekend wordt uw foto vertrouwelijk behandeld en direct verwijderd na het telefonische spirituele consult of indien u geen contact hebt gezocht naar aanleiding van de foto, zal de foto niet langer dan een week worden bewaard. Na die week wordt deze foto door de betreffende consulent verwijderd uit het systeem.

Om uw privacy te waarborgen is uw e-mailadres is niet zichtbaar voor de betreffende consulent. Er is daardoor ook geen mogelijkheid voor de spirituele consulenten om terug te mailen. Uw foto zal voor geen enkel ander doeleinde worden gebruikt als voor uw telefonische consult of voor een email consult)

Precies weten wanneer uw favoriete consulent online is?
Dat kan met de SMS alert service!

Indien u gebruik maakt van de “sms-alert service” blijft is uw telefoonnummer voor ons onbekend. Dit is een geautomatiseerd proces waardoor u direct op de hoogte zal worden gebracht zodra de door uw gewenste consulent ‘online’ zal zijn. Wel vragen wij voor deze extra service € 1, – (één euro) per (verzonden)sms. (er wordt 1 sms verstuurd)
NB:De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” verzamelt verder geen gegevens.

Direct contact met onze consulenten
Het is niet toegestaan voor onze spirituele consulenten buiten de betaalde spirituele servicedienst om contacten te onderhouden met u als beller/cliënt. Mocht dit wel gebeuren, valt dit buiten de verantwoordelijkheid van De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer”

Wij gaan er dan vanuit dat u dit zelf heeft toegestaan en dat u zelf uw gegevens beschikbaar heeft gesteld of heeft toegestaan u te laten benaderen. Mocht u ongewenst benaderd zijn dan kunt u hierover in alle redelijkheid een klacht indienen. De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” distantieert zich verder ook volledig van alle persoonlijke contacten die gelegd worden via onze spirituele en paranormale hulplijn(of social media), tussen consulenten en cliënten/bellers.

Gesprekskosten
De kosten van telefonische consulten beperken zich tot de gemaakte telefoonkosten. Deze kosten bedragen € 0,90 eurocent per minuut voor bellers vanuit Nederland vanaf een vaste telefoon.

Gespreksduur en het aantal keren dat u belt
U kunt zich via uw eigen telecom-provider ter bescherming van u zelf laten blokkeren voor 0900 en 0909 nummers. Oneigenlijk en/of onjuist gebruik van de telefoon(s) waarmee u ons spirituele servicenummer belt, ligt uiteraard volledig buiten onze verantwoordelijkheid.

Gesprekslimiet
Gesprekken gebeld vanuit Nederland zijn niet gelimiteerd.

Geblokkeerd voor 0900 nummers of ons bellen vanuit het buitenland?
Credits: via www.0900prepaid.nl kunt u ‘credits’ inkopen. Wij zijn echter niet verbonden met genoemde website en ook niet aansprakelijk voor het gebruik van de geleverde service diensten van dit bedrijf.

Intellectuele eigendom
Niets van deze site mag worden overgenomen of worden gekopieerd, zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van M.M.W.van Rijn, De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” Het auteursrecht van De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer” behoort toe aan Puur Medium® van  Mireille Online
Op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Vriendelijk dank voor uw aandacht!

De Spirituele Poort van “Mireille Weet Meer”

Mireille van Rijn
te Pijnacker
K.v.Knr.:60431423
Datum:30-09-2015